Info
 1. Minimale leeftijd is 18 jaar; legitimatie is verplicht wanneer het (beveiligings)personeel daarom vraagt.
 2. Aanwijzingen van medewerkers dienen stipt te worden opgevolgd.
 3. Zonder toestemming van de organisatie is het niet toegestaan foto- of videocamera’s mee naar binnen te nemen.
 4. Jassen kunnen worden opgeborgen in de gardarobe. De organisatie wijst iedere aansprakelijkheid af waar het gaat om verlies, diefstal of schade van jassen die in de gardarobe zijn opgeborgen. Hetzelfde geldt voor de daar opgeborgen andere goederen alsmede voor goederen die in de jaszakken bewaard werden.
 5. Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, wordt de toegang geweigerd.
 6. Een relaxte houding en dito gedrag is een basisvoorwaarde. Bij agressie in toon of houding wordt de toegang geweigerd.
 7. Van onze bezoekers verwachten we een tolerante en positieve houding ten aanzien van alle verschillende rassen, sekse, religies en culturen die in Casablanca aanwezig zijn.
 8. Casablanca behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor toegang te weigeren op grond van niet gepaste kleding. Kleding moet passen binnen de gelijkgestemdheid die Casablanca nastreeft.
 9. Bezoekers die zich bij het verlaten van de club luidruchtig gedragen, dan wel vernielingen aanbrengen, vuilnis achterlaten of wildplassen worden daarop aangesproken en wordt toegang (in het vervolg) geweigerd.
 10. Bij gedrag dat door andere bezoekers als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst wordt ervaren volgt eerst een waarschuwing en daarna –bij herhaling volgt verwijdering. In dat geval wordt ook in de toekomst de toegang ontzegd.
 11. We houden ons het recht voor groepen te weigeren.
 12. Door andere bezoekers als hinderlijk ervaren samenscholing van drie of meer personen in de locatie is niet toegestaan en kan –na een eerste waarschuwing leiden tot verwijdering uit de locatie.
 13. Het is niet toegestaan drank of etenswaren van buitenaf mee naar binnen te nemen.
 14. Het gebruik of verhandelen van (hard)drugs is streng verboden. Bij geconstateerd gebruik van (hard)drugs volgt verwijdering. Bij constatering van handel of het bezit van meer dan wettelijk toegestane hoeveelheden (hard)drugs wordt de politie ingeschakeld. In alle gevallen geldt dat de aangetroffen goederen in beslag genomen en overgedragen worden aan de politie.
 15. Slag-, steek- of vuurwapens zijn verboden en worden –indien aangetroffen- door de beveiligingsbeambte ingenomen en overgedragen aan de politie. De toegang tot de Casablanca wordt ook in het vervolg ontzegd.
 16. Bij constatering van een strafbaar feit op heterdaad, dan wel kort nadat het feit is gepleegd, behoudt de organisatie zich het recht voor de dader aan te houden en over te dragen aan de politie.
 17. In Casablanca wordt foto en/of videomateriaal opgenomen ten behoeve van promotionele doeleinden (website, flyers etc.). Een ieder die Casablanca bezoekt stemt toe in het maken van deze opnames en publicatie van het materiaal.
 18. De organisatie sluit aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor enige vorm van persoonlijke en/of materiële schade die u als bezoeker kunt oplopen tijdens uw bezoek aan Casablanca.
 19. Wij vragen u ons personeel te waarschuwen wanneer u ziet dat iemand onwel is geworden. De medewerker kan er voor zorgdragen dat er eerste hulp verleend wordt.
 20. Wij vragen u ons personeel te waarschuwen wanneer u problemen of misdragingen constateert bij andere aanwezigen. Grijp nooit zelf in!
 21. Op diverse plaatsen in ons bedrijf wordt meer dan 85 DB(A) aan geluid geproduceerd. Ons bedrijf sluit aansprakelijkheid uit voor nadelige gevolgen of beschadiging die hierdoor wellicht (op korte of lange termijn) aan uw gehoor kan optreden. Het verblijf in Casablanca geschiedt derhalve geheel op uw eigen risico.